GASILSKO POVELJSTVO OBČINE
Dolenjske Toplice

Click here to edit subtitle

DRŽAVNA ZAKONODAJA

Register predpisov RS s področja varstva pred požarom POVEZAVA


Register predpisov RS s področja varstva pred naravnimi nesrečami POVEZAVA


LOKALNA ZAKONODAJA

Delovanje gasilskega poveljstva občine

Gasilski poveljnik občine je odgovoren za izvajanje strokovno-tehničnih nalog na območju občine:


 • odgovoren je za povezovanje in skupne operativne naloge gasilskih enot v občini;
 • nudi strokovno pomoč pri izdelavi operativnega načrta PGD;
 • nadzira pripravljenost gasilskih enot in njihove tehnike v občini;
 • skrbi za strokovno usposabljanje gasilcev po programih, ki so v pristojnosti občinskega poveljstva;
 • sodeluje pri opremljanju gasilskih enot z gasilsko tehniko in radijskimi zvezami;
 • vodi vaje in nastope, organizirane na ravni občinskega poveljstva;
 • vodi gasilske intervencije ob večjih požarih in druge intervencije v občini;
 • vodi občinsko poveljstvo in skrbi za uresničevanje sprejetih nalog poveljstva;
 • skrbi za povezanost med poveljstvom in Občinskim štabom CZ ter z drugimi organizacijami za področje       požarne varnosti ter zaščite in reševanja;
 • predseduje tekmovalnemu odboru na občinskih gasilskih tekmovanjih, v kolikor ima tečaj za specialnost       »sodnik gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin«;
 • organizira in vodi izdelavo analiz gasilskih intervencij;
 • v obmejnih občinah skrbi za sodelovanje z občinsko gasilsko organizacijo sosednje države in v primeru       potrebe od župana ali pristojnega poveljnika CZ zahteva gasilsko pomoč;
 • je član Občinskega štaba CZ;
 • pripravlja in nadzira kategorizacijo gasilskih enot;
 • daje soglasje za izobraževanje;
 • daje soglasje za napredovanje od čina GČ naprej;
 • sodeluje z županom;
 • odgovoren je za izdelavo gasilskega operativnega načrta občine.

Gasilsko poveljstvo občine Dolenjske Toplice

Sokolski trg 4

8350 Dolenjske Toplice


Gasilski poveljnik občine:

Bogdan Muška ml.

Mob. št.: 031-684-660

E-pošta: [email protected]